Matthias Schultz, CFO of Trei Real Estate. Credit: TREI